ULTRAVIEW

OFFICE 2016

GMETRIX

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OFFICE 2016

Bước 0
Gỡ phiên bản Office đang cài đặt hiện tại

Tổ hợp phím: Windows + R
Hộp thoại Run xuất hiện gõ:   
msinfo32
Xem thông số là 32 bit hay 64 bit

System Type: X86 là 32 bit
System Type: X64 là 64 bit

Nhấp vào nút bên dưới để tải về máy windows:

Phiên bản 32bit:

Phiên bản 64bit:CLICK DOWNLOAD 32

CLICK DOWNLOAD 64

Phần mềm giải nén: 

Winrar

Bước 1
Kiểm tra Win 32 hay 64 bit

Bước 2
Tải phiên bản Office 2016 phù hợp

Bước 3
Giải nén và cài đặt

1. Tạo 1 file: text document tại Destop
2. Dán mã code dưới đây vào file vừa mở
3. Save as: đặt tên abc.cmd 

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause

XEM HƯỚNG DẪN THÊM ACTIVE MS 2016 bằng CMDTạm ngưng phần mềm diệt virut để chạy file CMD trên win 10

Chi tiết

Chi tiết

Bước 4
Cài đặt bản quyền

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GMETRIX

Bước 1: Link cài đặtBước 2: Đăng nhập và giao diện phần mềm

Lỗi 01:  nếu thiếu Netframwork bạn tải tại link bên dưới
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework

Lỗi 02: Trong trường hợp không cài đặt được NetFrameWork  bạn đọc kỹ thông báo lỗi là gì và xử lý theo lỗi đấy bằng cách tra google
Một số lỗi các bạn học viên thường gặp và cách khắc phục
Lỗi liên quan đến root certificate:

* Lỗi thiếu bản cập nhật d3dcompile: đọc hướng dẫn tại link bên dưới


DOWNLOAD 

LƯU Ý: ĐÔI KHI CÓ THỂ XẢY RA LỖI

CHI TIẾT